Yong Zhang, Ph.D.

Dr. Yong Zhang, Ph.D.

Bissell Distinguished Professor
Electrical and Computer Engineering
Education:
 • Ph.D. Dartmouth College, 1994
 • M.S. Xiamen University, 1985
 • B.S. Xiamen University, 1982
Research:
 • Experimental and Computational Material Sciences
 • Optoelectronics
 • Quantum Structures
 • Electronic and Electromagnetic Waves in Anisotropic Media
Selected Publications:
 1. Zhiqiang Liu, Xiaoyan Y, Liancheng Wang, Tongbo Wei1, Guodong Yuan1, Jianchang Yan, Junxi Wang, Jinmin Li1, Yi Shi, and Yong Zhang, Impurity resonant state p-doping layer for high-efficiency nitride-based light-emitting diodes, Semicond. Sci. Technol. 33, 114004 (2018).
 2. T. Park, Yong-Jing Guan, Zhi-Qiang Liu, and Yong Zhang, In Operando micro-Raman 3D thermometry with diffraction-limit spatial resolution for GaN-based light-emitting diodes, Phys, Rev. Appl. 10, 034049 (2018).
 3. Changkui Hu, Qiong Chen, Fengxiang Chen, T.H. Gfroerer, M.W. Wanlass and Yong Zhang, Overcoming diffusion-related limitations in semiconductor defect imaging with phonon-plasmon coupled mode Raman scattering, Light: Science and Applications 7, 23 (2018).
 4. Henan Liu, Yong Zhang, Elizabeth H. Steenbergen, Shi Liu, Zhiyuan Lin, Yong-Hang Zhang, Jeomoh Kim, Mi-Hee Ji, Theeradetch Detchprohm, Russell D. Dupuis, Jin K. Kim, Samuel D. Hawkins, and John F. Klem, Raman scattering study of lattice vibrations in type II superlattice InAs/InAs1-xSbx, Phys. Rev. Appl. 8, 034028 (2017).
 5. Qiong Chen, Sergio Bernardi, and Yong Zhang, Spatially-resolved laser induced modification Raman spectroscopy for probing the microscopic structure variations in quaternary alloy CZTSe, Phys. Rev. Appl. 8, 034008 (2017).
 6. Liqin Su, Yifei Yu, Linyou Cao, and Yong Zhang, In situ monitoring of the thermal-annealing effect in a monolayer of MoS2, Phys. Rev. Appl. 7, 034009 (2017).
 7. Qiong Chen, Henan Liu, Hui-Seon Kim, Yucheng Liu, Mengjin Yang, Naili Yue, Gang Ren, Kai Zhu, Shengzhong Liu, Nam-Gyu Park, and Yong Zhang, Multiple-Stage Structure Transformation of Organic-Inorganic Hybrid Perovskite CH3NH3PbI3, Phys. Rev. X 6, 031042 (2016).
 8. Jason K. Marmon, Satish C. Rai, Kai Wang, Weilie Zhou, and Yong Zhang, Light-effect transistor (let) with multiple independent gating controls for optical logic gates and optical amplification, Front. Phys. 4, 8 (2016).
 9. Henan Liu, Naili Yue, Yong Zhang, Pengfei Qiao, Daniel Zuo, Ben Kesler, Shun Lien Chuang, Jae-Hyun Ryou, James D. Justice, and Russell Dupuis, Lattice vibration modes in type-II superlattice InAs/GaSb with no-common-atom interface and overlapping vibration spectra, Phys. Rev. B 91, 235317 (2015).
 10. Bingpo Zhang, Ping Lu, Henan Liu, Lin Jiao, Zhenyu Ye, M. Jaime, F.F. Balakirev, Huiqiu Yuan, Huizhen Wu, Wei Pan, and Yong Zhang, Quantum oscillations in a two-dimensional electron gas at the rocksalt/zincblende interface of PbTe/CdTe (111) heterostructures, Nano Lett. 15, 4381(2015).
Personal Website:

Website